Sản phẩm

Sản phẩm

Tuyển 100 công nhân xây dựng làm việc tại Rumani cụ thể như sau:

Tuyển công nhân xây dựng làm việc tại Rumani cụ thể như sau:

Cần tuyển 98 Nhân lực đi làm việc cho dự án Xây dựng của Tập đoàn Samsung Hàn Quốc tại Hungary, với các tiêu chuẩn như sau:

Tuyển 300 công nhân xây dựng làm việc tại Rumani cụ thể như sau:

Liên tục tuyển số lượng lớn lao động đi làm việc có thời hạn tại Ru-ma-ni cụ thể như sau:

Cần tuyển 25 Nam Công nhân đi làm việc có thời hạn tại Romania, với các tiêu chuẩn như sau:

Cần tuyển 170 Nam, nữ công nhân đi làm việc có thời hạn tại Romania cho các đơn hàng sau:

ĐƠN HÀNG TUYỂN 10 NAM NÔNG NGHIỆP THI TUYỂN DỰ KIẾN NGÀY 14/09/2018:

Cần tuyển 30 Nam Công nhân xây dựng đi làm việc có thời hạn tại Romania cho Công ty CONCELEX, với các tiêu chuẩn như sau: